CỤC THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG

Công ty

CỤC THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG


Mã số thuế: 5800199577
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thoan
Giấy phép số: 281-LDO /HĐBT
Ngày cấp giấy phép: 07/08/1990
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động